เครื่องมือทดสอบเพื่อวัดค่าความแข็งและหาค่าความยืดหยุ่น ของวัสดุในสนาม (Geo Gauge)

เครื่องมือทดสอบเพื่อวัดค่าความแข็งและหาค่าความยืดหยุ่น ของวัสดุในสนาม (Geo Gauge)

รายละเอียด

เครื่องมือทดสอบเพื่อวัดค่าความแข็ง (Stiffness) และหาค่าความยืดหยุ่น (Young's modulus) ของวัสดุในสนาม เพื่อใช้ในการควบคุม หรือตรวจสอบคุณภาพการบดอัด และคุณภาพของโครงสร้างวัสดุเป็นตัวแสดงค่าความมั่นคงแข็งแรงของวัสดุสำหรับตรวจวัดค่าความแข็ง และค่าความยืดหยุ่นในแต่ละชั้นของวัสดุในสนาม โดยสามารถใช้ทดสอบได้ตามมาตรฐาน ASTM D6758