Traffic Equipement

รายละเอียด

อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบจราจร เช่น ระบบเครื่องชั่งที่สามารถชั่งน้ำหนักได้ในขณะรถวิ่ง (Weight in Motion System ; WIM) ,เครื่องมือวัดการสะท้อนแสงของเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง,เครื่องมือวัดการสะท้อนแสงของเส้นสีจราจร,เครื่องมือวัดการสะท้อนแสงของป้ายจราจร,เครื่องนับจำนวนรถ อุปกรณ์มาตรฐานการตรวจสอบเดียวกับกรมทางหลวง,กรมทางหลวงชนบท และอื่นๆ

Product
เครื่องมือวัดค่าการสะท้อนแสงเส้นจราจร Retroreflectometer Road Marking

เครื่องมือวัดค่าการสะท้อนแสงเส้นจราจร Retroreflectometer Road Marking

เครื่องมือวัดการสะท้อนแสงของเครื่องหมายจราจรบนผิวทางแบบจำลองการมองเห็นในเวลากลางคืน RL (Retroreflective for road marking) ตามมาตรฐาน ASTM E1710 และ สามารถวัดค่าการมองเห็นในเวลากลางวัน Qd (Day visibili

อ่านต่อ
ระบบเครื่องชั่งที่สามารถชั่งน้ำหนักได้ในขณะรถวิ่ง (Weight in Motion System ; WIM)

ระบบเครื่องชั่งที่สามารถชั่งน้ำหนักได้ในขณะรถวิ่ง (Weight in Motion System ; WIM)

ระบบเครื่องชั่งที่สามารถชั่งน้ำหนักได้ในขณะรถวิ่ง (Weight in Motion System ; WIM) เพื่อตรวจสอบ และควบคุมน้ำหนักรถบรรทุกที่จะเข้ามาใช้ถนน หรือสะพาน และคัดกรองรถบรรทุกที่มีน้ำหนักเกินที่กฎหมายกำหนดออกจา

อ่านต่อ