Falling Weight Deflection

รถสำรวจสภาพโครงสร้างชั้นทางด้วยตุ้มน้ำหนักกระแทก (Falling Weight Deflectometer) เป็นเทคโนโลยีที่มีความแม่นยำสูง แต่ราคาก็สูงตามไปด้วย สามารถทดสอบได้รวดเร็ว ในปัจจุบันมีใช้เพียงในหน่วยงานหลักของรัฐเท่านั้น ซึ่งทั้งสองอุปกรณ์ใช้สำหรับ หาค่าการแอ่นตัว (Deflection) ของถนน เมื่อมีแรงกระทำต่อถนน และสามารถ ทำการทดสอบการวัดค่าและประมวลผลค่าการยุบตัว, ค่าความแข็งแรง และค่าความสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงกับความแข็งแรง โดยการทิ้งน้ำหนักกระแทกลงบนผิวทาง ซึ่งสามารถทดสอบได้ตามมาตรฐานการทดสอบ ASTM D4694

การทำงานของเครื่องมือ รถสำรวจสภาพโครงสร้างชั้นทางด้วยตุ้มน้ำหนักกระแทก

 • ตุ้มน้ำหนัก ให้แรงกระแทกด้วยการยกให้ได้ระดับความสูงที่ต้องการ เป็นการเลียนแบบแรงที่กระทำต่อถนน
 • เพลทรองรับน้ำหนัก เป็นจุดที่สัมผัสกับผิวถนน
 • Sensor Load จะวัดค่าแรงที่กระทำต่อถนน และ Sensor Geophone จะวัดค่า Deflection เมื่อเกิดคลื่นจากแรงกระแทก
 • เมื่อตุ้มน้ำหนักถูกยกและปล่อยลงมากระแทกกับตัวยางที่ทำหน้าที่รองรับ-ส่งแรงที่ได้จากกระแทกไปยังเพลท เพื่อที่เพลทจะได้ส่งแรงกระทำต่อถนนต่อไป จากนั้น Sensor Geophone จะทำการวัดการแอ่นตัวของพื้น ที่เกิดในรูปแบบของคลื่นที่กระแทกและกระจายออกจากเพลทเมื่อตุ้มน้ำหนักตกมากระแทก
 • ผลทดสอบที่ได้รับคือ แรงที่เกิดขึ้นจริงจากการทดสอบ ที่ Load sensor detector วัดค่าได้ และค่า Deflection ที่ได้จาก Sensor Geophone

เมื่อนำค่าการแอ่นตัว (Deflection) ของถนนเมื่อถูกลูกตุ้มน้ำหนักกระแทก มาคำนวณกับตัวแปลที่เราป้อนเข้าไปแล้วนั้นจะสามารถหาค่าความแข็งแรงของแต่ชั้น ค่าความเค้นหรือความเครียดของโครงสร้างขั้นทาง อายุการใช้งานคงเหลือของถนนเพื่อนำไปวิเคราะห์ประเมินสภาพของโครงสร้างถนนและออกแบบโครงสร้างถนนที่จะทำการปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น

รถสำรวจสภาพโครงสร้างชั้นทางด้วยตุ้มน้ำหนักกระแทก มีหลายประเภทแบ่งตามการใช้งาน ได้แก่

 • PRIMAX 1500 (FWD) เหมาะสำหรับถนนทั่วไป สามารถให้น้ำหนักกระแทกได้สูงสุด 150 กิโลนิวตัน และต่ำสุดได้ 7 กิโลนิวตัน ซึ่งควบคุมการปล่อยตุ้มน้ำหนักด้วยระบบไฮดรอลิก
 • PRIMAX 2500 (HWD) เหมาะสำหรับพื้นผิวที่รับน้ำหนักเยอะๆ เช่น ลานวางตู้คอนเทนเนอร์ สนามบินขนาดเล็ก สามารถให้น้ำหนักกระแทกได้สูงสุด 250 กิโลนิวตัน และต่ำสุดได้ 7 กิโลนิวตัน ซึ่งควบคุมการปล่อยตุ้มน้ำหนักด้วยระบบไฮดรอลิก
 • PRIMAX 3000 (SHWD)เหมาะสำหรับสนามบินขนาดใหญ่ สามารถให้น้ำหนักกระแทกได้สูงสุด 350 กิโลนิวตัน และต่ำสุดได้ 7 กิโลนิวตัน ซึ่งควบคุมการปล่อยตุ้มน้ำหนักด้วยระบบไฮดรอลิก

ทำไมต้องซื้อรถสำรวจสภาพโครงสร้างชั้นทางด้วยตุ้มน้ำหนักกระแทกกับเรา ?

 • ตัวรถสำรวจสภาพโครงสร้างชั้นทางด้วยตุ้มน้ำหนักกระแทก สามารถอัพเกรดได้ จาก 1500 เป็น 2500 หรือ 3000 โดยไม่ต้องเปลี่ยนโครงเดิม
 • รับประกันถึง 2 ปี
 • สามารถใช้ร่วมกับโปรแกรมวิเคราะห์อื่นๆ ได้
 • มีประสบการณ์การใช้งานและซ่อมแซมมากกว่า 10 ปี
รถสำรวจสภาพโครงสร้างชั้นทางด้วยตุ้มน้ำหนักกระแทก

โปรแกรมวิเคราะห์รถสำรวจสภาพโครงสร้างชั้นทางด้วยตุ้มน้ำหนักกระแทก
โปรแกรมวิเคราะห์รถสำรวจสภาพโครงสร้างชั้นทางด้วยตุ้มน้ำหนักกระแทก
รถสำรวจสภาพโครงสร้างชั้นทางด้วยตุ้มน้ำหนักกระแทก
รถสำรวจสภาพโครงสร้างชั้นทางด้วยตุ้มน้ำหนักกระแทก กรมทางหลวงชนบท